۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

تعرفه خطوط پیامک

تعرفه های خطوط اختصاصی ارسال پیامک

* تمامی قیمت ها به ریال هستند.
 تعرفه  خطوط  با پیش شماره 1000
تعرفه  خطوط با پیش شماره  2000
تعرفه  خطوط با پیش شماره  3000
تعرفه  خطوط با پیش شماره  5000
تعرفه  خطوط با پیش شماره  021 ( خط ثابت )
قیمت خطوط اختصاصی 5000
کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی
         75,000 75,000 15   50001XXXXXXXXXXX 0
       100,000 100,000   14  50001XXXXXXXXX 1
       260,000 260,000 13  50001XXXXXXXX 2
        600,000 600,000 12 50001XXXXXXX  3
    1,350,000 1,350,000 11  50001XXXXXX 4
  1,750,000 1,750,000 10  50001XXXXX 5
  2,100,000 2,100,000 9 50001XXXX 6
 استعلام شود استعلام شود 8  50001XXXX 7
 استعلام شود  7    50001XX 8
استعلام شود 6   50001X 9
قیمت خطوط اختصاصی 1000
کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی
     300,000 135,000   14 1000XXXXXXXXXX  1
     700,000 350,000 13 1000XXXXXXXXX  2
  1,400,000 700,000 12 1000XXXXXXXX  3
  2,700,000 1,400,000 11 1000XXXXXXX 4
  4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
 5,000,000 2500,000 9   1000XXXXX 6
 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
استعلام شود 7 1000XXX 8
استعلام شود 6 1000XX 9
قیمت خطوط اختصاصی 2000
کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی
خیلی رند رند نیمه رند غیررند
استعلام شود 3,500,000  3,000,000
2,500,000
 1,500,000 12 1
استعلام شود  10,000,000 7,000,000 5,000,000 4,000,000 10 2
50,000,000  15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000 9 3
60,000,000  25,000,000  16,000,000 14,000,000 14,000,000 8 4
قیمت خطوط اختصاصی 3000
کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی
    150,000 150,000 14  3000XXXXXXXXXX 1
     900,000 900,000 12  3000XXXXXXXX 2
 1,000,000 1,000,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX  4
استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5
تعرفه خطوط 3000 شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021
کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی
  1,100,000 1,100,000 10  021XXXXXXXX 1
  5,500,000 5,500,000 7 021XXXXX  2
  6.600.000 6,600,000 6 021XXXX 3
تعرفه شماره های اختصاصی ویژگی های پیش شماره 021
(مخصوص ارسال و دریافت پیام کوتاه با قابلیت ارسال به شماره های بلاک شده و مسدودی)
کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمنتظر ردیف
بازه قیمت (ریال)
60,000,000 40,000,000 7  21000XX 1
 40,000,000  25,000,000 8 21000XXX 2
7,500,000 6.500.000 9   21000XXXX 3
 6,500,000 3,000,000 10   21000XXXXX 4
3,000,000  2,000,000 11 21000XXXXXX  5
 2,000,000 14,000,000 12

21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

6
1,100,000 12

21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان

7
1,300,000 13 21000XXXXXXXX  8
1,100,000 14 21000XXXXXXXXX 9
1,000,000 15

21000XXXXXXXXXX

10

توضیحات:
    درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت آرینا اس ام اس باشد، کف قیمتی آن محاسبه خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت خریدار شماره باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد.
ملاک رند بودن شماره:
    ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد
    شماره صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  
قیمت خطوط مجازی
فقط جهت ارسال ودریافت فکس وتلفن گویا در سامانه
کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رند نیمه رند غیررند
5,000,000  3,500,000 1,500,000 8  24521XXX 1
10,000,000  7,000,000 5,000,000 7 24521XX 
2
 15,000,000 6 24521X 3