۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سامانه پروژه ها

گستردگی جغرافیایی و حجم بالای اطلاعات پروژه‌ها در سازمان‌ها، ضرورت مدیریت و کنترل پروژه ها به صورت مستقل و جمع بندی اطلاعات پروژه‌ها بدون استفاده از ابزار مناسب، دشوار، وقت‌گیر و در پاره‌ای موارد غیر قابل انجام می‌باشد. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود راه حل های الکترونیک برای مسائل مختلف ، استفاده از این امکان برای هدایت پروژه ها، مزیت قابل توجهی در مقایسه با سبک سنتی داشته که باعث سهولت و افزایش بهره وری در مدیریت پروژه ها خواهد بود.

سامانه پروژه‌ها ،یک سامانه نرم افزاری متمرکز مبتنی بر وب جهت جمع آوری و دسته بندی کلیه داده ها و اطلاعات پروژه می باشد و با هدف مدیریت و راهبری پروژه های مختلف و به منظور افزایش بهره وری و کارآیی تیم های مختلف شاغل و تاثیر گذار در پروژه، طراحی و اجرا شده است.

این سامانه در سازمان‌های دارای چندین پیمانکار زیر مجموعه ویا سازمان‌هایی که نقش مدیریتی و نظارتی بر پروژه‌ها را دارند وهمواره نظارت بالاسری بر نحوه کارکرد زیرمجموعه‌ها در کنار یکدیگر و دریافت گزارش‌های مدیریتی ،دغدغه اصلی آنهاست، کاربرد دارد.

دلایل نیاز به سامانه پروژه ها

  1. پراکندگی اطلاعات مرتبط با یک پروژه و در نتیجه نبود امکان دسترسی سریع به اطلاعات کامل و جامع یک پروژه
  2. نبودن یا عدم دسترسی به موقع به مستندات پروژه جهت انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه
  3. نبود نظام جامع نظارت و کنترل پروژه ها و اعمال سلیقه­های فردی در کنترل و برنامه­ریزی پروژه های مختلف
  4. عدم امکان نظارت جامع بر پروژه های بخشهای مختلف به دلیل نبود اطلاعات پروژه ها
  5. عدم امکان ارائه گزارشات دقیق در رابطه با پروژه های انجام شده در سازمان
  6. عدم امکان تهیه گزارشات متناسب با پیشرفت پروژه ها و بودجه هزینه ­شده در هر پروژه
  7. عدم امکان ارائه گزارشات دقیق از عملکرد سازمان بر اساس انواع پروژه های انجام شده
  8. عدم امکان ارزیابی دقیق پیمانکاران فعال در پروژه ها