۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سیستم جامع نظام پیشنهادهای شمس

 

امکانات نرم افزار

 

1.    پیشنهاد

•    امکان ثبت پیشنهاد گروهی با درصد مشارکت در پیشنهاد برای تک تک اعضاء گروه
•    امکان ثبت 0 تا بینهایت فایل و اسناد مربوط به پیشنهاد
•    امکان تعریف انواع پیشنهاد
•    امکان تعریف امتیاز برای ثبت پیشنهاد جدید از روی نوع پیشنهاد
•    ثبت اتفاقات و رویدادها برای تک تک پیشنهادها  Log

2.    پیشنهاد دهندگان

•    امکان ثبت و پیگیری وضعیت پیشنهاد
•    امکان جستجو بین پیشنهادهای ثبت شده
•    امکان درخواست بررسی مجدد
•    امکان مشاهده روند گردش پیشنهاد
•    امکان مشاهده Log پیشنهاد
•    داشتن حساب امتیاز
•    امکان مشاهده ریز امتیازات دریافتی به صورت لیست وار
•    امکان خرید محصولات از فروشگاه هدایا توسط امتیازات دریافتی
•    امکان ارسال و دریافت پیام به سایر کاربران سیستم
•    امکان مشاهده لیست پیام های ارسالی و دریافتی
•    امکان ارسال SMS توسط امتیاز کسب شده
•    و ...

3.    دبیر دبیرخانه

•    امکان مشاهده لیست پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه
•    امکان بررسی اولیه پیشنهاد
•    امکان تائید نوع پیشنهاد که پس از تائید امتیاز کاربر به حسابش واریز می شود
•    امکان ارجاع پیشنهاد به کمیته دیگر
•    امکان ارجاع پیشنهاد به 1 یا چندین کارشناس
•    امکان پیگیری پیشنهادهای ارجاع داده شده به کارشناسان
•    امکان پرکردن شاخص های جوابدهی کارشناسان
•    امکان تائید پاداش پیشنهاد
•    امکان ارسال پیشنهاد به مجری برای اجرای پیشنهاد
•    امکان پیگیری پیشنهاهای  ارجاع داده شده به مجریان
•    امکان پر کردن فرم شاخص دهی به مجریان
•    امکان پر کردن فرم اجرای پیشنهاد
•    امکان مشاهده ارجاعات پیشنهاد
•    امکان ارسال ایمیل و SMS به پیشنهاد دهندگان
•    امکان ایجاد کمیته های بررسی پیشنهاد
•    امکان تعیین اعضاء اصلی کمیته
•    امکان تعیین دسترسی های دبیر کمیته
•    امکان مشاهده سفارشات
•    امکان تغییر وضعیت و بستن سفارش
•    امکان تعریف و مدیریت هدایا
•    مدیریت فراخوان ها
•    مدیریت اخبار و اطلاعیه های نظام مشارکت

4.    اپراتور دبیرخانه

•    امکان اعمال تمامی دسترسی های دبیر دبیرخانه

5.    دبیران کمیته ها

•    امکان مشاهده لیست پیشنهادهای  رسیده به کمیته
•    امکان بررسی اولیه پیشنهاد در صورت داشتن دسترسی
•    امکان تائید نوع پیشنهاد که پس از تائید امتیاز کاربر به حسابش واریز می شود
•    امکان ارجاع پیشنهاد به کمیته دیگر
•    امکان ارجاع پیشنهاد به 1 یا چندین کارشناس
•    امکان پیگیری پیشنهادهای ارجاع داده شده به کارشناسان
•    امکان پرکردن شاخص های جوابدهی کارشناسان
•    امکان ارسال ایمیل و SMS به پیشنهاد دهندگان
•    امکان مدیریت جلسات شورای همیاری
•    امکان ثبت، ویرایش و حذف جلسات
•    امکان تعیین شرکت کنندگان در جلسه (اصلی و مهمان)
•    امکان چاپ صورتجلسه

6.    کارشناسان

•    امکان مشاهده پیشنهادهای ارجاع شده جهت کارشناسی
•    امکان ثبت پاسخ کارشناسی
•    امکان ارجاع و نظرخواهی از سایر کارشناسان
•    امکان پیوست 0 تا بینهایت مستندات کارشناسی
•    امکان جستجو در بین پیشنهادهای ارجاع شده

7.    مجریان

 
•    امکان مشاهده پیشنهادهای  ارجاع شده جهت اجرا
•    امکان ثبت فرم اجرا
•    امکان ارجاع به زیر مجری
•    امکان مشخص اعضاء اجرا کننده به همراه درصد مشارکت
•    امکان پیوست 0 تا بینهایت مستندات اجرا
•    امکان جستجو در بین پیشنهادهای ارجاع شده

8.    تعاریف اولیه

•    امکان تعریف چارت سازمانی، شغل های سازمانی و نوع قرارداد
•    امکان تعریف نوع پیشنهاد
•    امکان تعریف تحصیلات
•    امکان تعریف منافع حاصل از اجرای پیشنهاد
•    امکان تعریف نتایج بررسی پیشنهاد
•    امکان تعریف و مدیریت شاخص ها (پیشنهاد دهندگان، کارشناسان و مجریان)
•    مدیریت نقشها و سطوح دسترسی آن ها
•    تنظیمات سیستم (ضرایب ریالی)
•    مدیریت ایمیل ها و SMSهای  اطلاع رسانی