۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سیستم جامع نظام پیشنهادهای شمس


معرفی نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشارکتی، سيستمي است كه از طریق آن مي‌توان به صورت داوطلبانه از فكر و انديشه كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست.
در واقع با استفاده از نظام پيشنهادها، محيطي در سازمان بوجود مي آيد كه كاركنان، مشتريان و كليه افرادي كه با سازمان در ارتباط هستند- از عاليترين رده های سازمان تا پايين ترين سطح آن- نظرات، ايده ها و پيشنهادهاي خود را در زمينه حل مسائل، مشكلات و ايجاد بهبود مستمر در فعاليتهاي سازمان ارائه می نمایند.
نظام پیشنهادها از طریق ایجاد فضا و کانال ارتباطی علمی و سیستماتیک از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها، ایده ها و پیشنهادهای کارکنان را دریافت، ثبت، بررسی و در صورت امکان اجرا می کند و برای تشکر، قدردانی و ایجاد انگیزه پیشنهاد دهنده، از محل صرفه جویی های حاصل از اجرای پیشنهاد، بخشی را به عنوان پاداش پیشنهاد اجرا شده پرداخت می نماید.