سیستم جامع نظام پیشنهادات شمس


معرفی نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشارکتی، سيستمي است كه از طریق آن مي‌توان به صورت داوطلبانه از فكر و انديشه كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست.
در واقع با استفاده از نظام پيشنهادها، محيطي در سازمان بوجود مي آيد كه كاركنان، مشتريان و كليه افرادي كه با سازمان در ارتباط هستند- از عاليترين رده های سازمان تا پايين ترين سطح آن- نظرات، ايده ها و پيشنهادهاي خود را در زمينه حل مسائل، مشكلات و ايجاد بهبود مستمر در فعاليتهاي سازمان ارائه می نمایند.
نظام پیشنهادها از طریق ایجاد فضا و کانال ارتباطی علمی و سیستماتیک از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها، ایده ها و پیشنهادهای کارکنان را دریافت، ثبت، بررسی و در صورت امکان اجرا می کند و برای تشکر، قدردانی و ایجاد انگیزه پیشنهاد دهنده، از محل صرفه جویی های حاصل از اجرای پیشنهاد، بخشی را به عنوان پاداش پیشنهاد اجرا شده پرداخت می نماید.