۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سیستم جامع نظام پیشنهادهای شمس

اهداف و مزایای اجرای نظام پیشنهادها :

برخی از اهداف و مزایایی که از استقرار نظام پیشنهادها در سازمانهای تولیدی و خدماتی دنبال می کنیم به شرح زیر است:
1- حفظ و تکریم ارزشهای انسانی
2- ایجاد حس تعلق سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان
3- مشتری مداری
4- ایجاد سود و صرفه اقتصادی برای سازمان
5- بهره گیری مناسب از استعدادها و توانایی های بالقوه کارکنان در ایجاد رشد و تعالی منابع انسانی
6- بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان
7- افزايش روحيه همكاري و تعاون بين كاركنان
8- ايجاد انگيزش در كاركنان براي ترغيب آنان به مشاركت در فعاليتهاي مختلف شركت
9- بهبود محصول، كاهش ضايعات و تلفات، كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري از طريق بهبود فرآيندهاي عملياتي و سيستمها و نظاير آن
10- اشاعه فرهنگ مشارکتي و همکاري جمعي در حل مشکلات و بهبود روابط کاري و رفتار سازماني
11- بهبود مستمر فعالیت های سازمان و افزايش سلامت، انعطاف پذيري، ريسك پذيري و اثربخشي سازمان در مقابل خواست مخاطبان